Full text: Linz, AT-OOeLB, Ink.-624 Decretales

Luimus 
# <T IBift p paee.non tenekFprie illud nili:qr st ppsie sequeres q> p pace 
posset gs accusare alia iniuste:qd n est vcp:qsi fife bes.u.q.i.notu:scd,p 
pace semanda licitum est accusare:vt boni quiete vmat.xxiii.q.v.nd fru 
stra. alias accusare mortale peccatus est.s.caluniose. 
b CCarina.uulgare est lombardox:? df a carentia boiuj qr tales reclu 
duntur solitanj p.rl.oi 
eo ad agendum pniam 
Squapma babes.l.vi 
stm.in capite, 
c M Debilitatus, idest 
mmilamsinrnebris. 
d /^Videtia sceleris. 
O.*i.scelusqdnoto 
rium cstp operio euidS 
riam:?evnus modus 
notori).que;aaliooba 
des.s.d coba.de.? mi» 
lie.c.ult. 
e G^iamore.i.nSindi 
get aliquo pponente ac 
cusatione:q:fcmseoste 
ditar.ss.oe inite, resti. 
.U.mpfefisum.n.nulle 
sunt pteo iudicis.ss. ad 
•UaquiL^inde nisi quo 
adsniamtm:?queiiu 
dicio publicanknd rec 
tum accusatione aut et 
xbafione.ss.veadul.l. 
.i.§.st publico: ?.C.oe 
testi, nullum sic in quo 
euq; notorio tantusnia 
femgest necessaria. 
\JUittria.pzimo rpei 
Iit tym accusatoze qzlai 
cus: sedo fpellit alui qz 
immic^.tertio repugna 
cionemiducit. seda ibi: 
c»q}.tertiaibi:sedvttv 
qj.ab.si. 
k C3taicuo.no. cplaici 
in accusatione uel testu 
inomu clerico v no sunt 
admittendi.? bocregu 
lareest:nisi suo^veUii 
aminiuril.psequantur 
iii) .q.vi.olbus nec tuc ad testimoniu qr in facto suo nemo testis idonms 
cst.a.oe testi.oecaero:?.ii.q.i.pbibenf :?.iiii.q.iii.$.item oib 9 :? boc ue 
rn est nisi in eribus exceptis ut est crimen ftmonic betetis ? lese maiestatio 
*).oesimojtata:?.ii.q,vii.s3cerdotea:?.c.oucs.pv.q.m.sane.C,depi. 
i cle.si queq?:? in bis casib 9 ? constsibu? admittunf :si bono jclo ? nd ex 
odio,pcedant:q:mncnccadaccusandunecad testificanda admittunf.). 
ve simo.lj bely.?.c-g tuas:?.) .eo.meminimus:?.x.cu opozteat.^mmi 
ciin uullocasuadmtmmf.laici.n.boncfame admittunf i bmdi exceptis 
cnminibuo.sed st Caici sint male fame? viles gsonertunc vistiguik.Si cie 
ficus sup illo crimine sit ffa matus ? male opinionis admittunf laici ? vi 
leapsone.st vero sit bone fame ? opinionis nd admittunf: ut boebn coi 
ligitur.i.q,ti.t pmis ad fi.?*) .oe stmo.tata:?.c.p tuas:? bic exceptis c5 
spiratozib 9 ? immicisrat vixi.? excipimr particeps crirninis.s.ve testi.ue 
Niens.? icstib 9 vilib 9 si ne corporali tormento credi ndojiut.ii.q.i.inpii 
Mis:ad fi*sed accusato: n torques.iiti.q.iii.§, si aut ea rei.? sic Io.iste q: 
Caicus erat nd admittitur p ctericu j .Sed quare repellitur cu accusaret il 
Cum ve limonia que est crimen exceptu;:? q: et erat Ifamatuo 'Ct patet ex 
t0 <$ idicimr purgatio illis iRn. q: erant inimici: qd bene colligis pp mu 
wao accusationes ? officia pmirta:ut patet ex ipsa If a. 
8 GWus cause.s.Ioanisfratris laici.b.iste.n.Io.pri^accusauerat lvr- 
re ipsii.p.cora epo:?.b.frem suum lduxit m testem:ut bic vf:? ideo ipse 
fepellitur tan# inimicus.s.eo.meminimus. 
" dPurgationem.q: vterq; fiieratifamatus.) .ve simo.veboc:?.c.lsi 
. nuatum:alias nd esset ldicen da purgatio.x v.q. v. ve crimine. 
l<7Lutnbus.arbitranus.n.est numerus purgatoxssmarbitriupsiden 
sis i qlitatem ifamationisiar.ii.q. v.oibus.pfbster.si.) .ve purga.ca.! 
Err sollicitudles.Nunqd eps pSt viminuere ve boc numero ex quo pfigif 
® Papa ex quo est arbitran^.vicas cp nd post# papa statuit ar.s.ve of.d 
Cc.oe causis.Z.ult. Quid st nd pdt bfe edpurgatores Distingue st boc cd 
fingat ex eo q? est taliter ifamatus tunc puniri vz tan# cduictus.) . ve si> 
•noasmuatu:?.js*oepurg.c.cum.p.q est paro bui 9 : st vo nd pdt babef 
P E aduena:pdt credi suo iuramento cessante pbatione.argu.s.d iure/ 
mran.c.ult.?.(f.t»e bis q noafa.furti accipe.§.qiussu. ver.sed ? si iure in 
®nc.ut nulli liceat bfe loci ?seruato:e .§.si vero crimen colla. ir.C.oe cu 
ft0 «rexbi.re.au ten.nono iure.Quid si bjbonoo laicoo:admutuf .arg. 
&e accusationibus 
244 
ec 
pro*paceboc feceris.rC.viesi pfc 
*i aqua quod carina^vocaturtcuin 
septem sequentibus 3me peniteas. 
Si autem per tuam ©elaturam ve 
bilitatus'eifcper tres 6bes quadra 
gestmaspenitere. 
WAgu.sup genesi ve morteabel. 
CTSup notorio procedit uidet nc 
mine accusante. 
bidentia patrati fceleris" no 
Indiget clamore' accusatoris 
_ Lcr.iu.gait.electo. 
CrXaidvdinimtd dericos accu 
sare non possunt. 
i^Y^Tm.p.mlconeUa preibyte- 
KA eje vna pte % bonus plbyter z 
.5.bonus cocti Iaic ?f frater eius ex 
altera in nf a eent pnria costirati: eu 
de I.qnia Caicus eratidicn.accm 
satione no vuximus admittenduz 
jr/Cunq5 pfatus.b.eude.p.sup cri 
mine simonte costatius accusaret: 
nos eu qa in testimonifl illiu6 S cam 
seadduct 9 fuerat: % qa pdics’.i.fra 
ter eius ipm.p.cora te pus accusa 
uerat ab accusatione repulimus: p 
fertim cum frater.p. memoratum 
.b.dtea ve ca cdsimili accusasiz.vu 
quoma vnus postalteru predictu 
.p.instanti vicisstmdine accusabit: 
neutrum ad eius accusationem ad 
misimus. fSedvtriqj pfbstero 
oeobiectis criminib ? purgatoez^ 
ii.q.i.in primis. Ain. 
. 'X parteLLres sunt partes.scSa ibi:lj.fcrtia.ibi:gbua.ab.su 
b rrSna rdnabilto.puta cp essent crcdicati.s. ve epcep.ejcceptionem ussi estl’nt 
inimici vdcdfpiratozea.) *eo.meminimuo.?.),oe lutio.p tn4o:?.f.c.cuopo: 
teat:? in casu.) .eo.veniena ut vixi.s«ev.e«i.led^> co cp obcdicutia pjoniisit nd 
repellis ab accusatione: in boc 
„ ^ enim q, malus est non tenetur 
duximus indiceda.IdeoqZ mam obedire eiumo potius tener il' 
damus quaten 9 vterqz illor cu tri lu; denuciaje siue accusare cu; 
bus‘sacerdotib 9 faciat se purgare eo? ucrsit.§.co.uia ?.n.q.iii. 
X&cmmsoncn.cpo. 
C slt>oiiad> aantare potabba- 
bonis inonaftm, 0PM 
fas litis necessarias babebit. clcsieprocnrant debent eis ep- 
e X pte tua:rssra.prudetie tue penseab ecclesia ministrari vt 
.t.lst-.q, monacbunisi alia ro bie vicit:?.)'.eo. olim? ipseab 
nabiks^causa impediat: eoqv ve babvebet bfe^pcsas vtseve 
obedientia z sublectione abbatis of t^Vi imuurar Us<ff *^ e ^ 
essenoscutur:abemsaccusatdesut i G * Licetaiios.aiiosveroac^ 
nullatenus repellendi. pUcerali' cusare non pnt: nisi itersit mo 
OS accusare no possunt. C-fQuib 9 nasterii. ve licentiam abbatis 
siquidem cum proprium non ba- rvi.q.i.monadn cum mortui 
beant: ve rebus monasterii expeiv mundo.ea ca.q.i. placuit 
se*0£batt necessarie donec ca debi SJSSSSntao vu to 
eumfinem accipiat ministrari. «copwaftftf.il* 
i DCIN. siere vcbcnt? tristes ce. xvi.q. 
EL'Wreibfter ebriosus missazee .i.placuit: venunciare autem 
lebransuonprernissa vigcMSe ec pntadpniamquciibctxpiauu 
dcsia priuan vebet. 9 cuilibet vem vf. st pcecauo 
S 3 costitcrii" g..® .ccclcsia nS 
ptrpctUO toncella sed ad CC" ar.s.de iureiu. queadmoduj. 
pustueritcomendata:-! oeviolen sedpvf oicerep:edcm.c.pU 
tia z quod i taberna p pnoctauerit q : cuit.ubi vf q> monastennjen 
Ita q> altera Vie nulla premissa dor rend vebet monaebu? sed tan 
minone r missam catasset z ifra.Si st»! momma ibi esse.scd po^ 
vc boc ronabiliter couictue fuerit i ne monachus est m seboUs ve 
mdicioas>’cpinsuu:ftueaccusam9 ',"*“5^“' 
Vel ad roue positus sine coactione ^eri p5t si eius iterest: q: eoip/ 
fueritcdfessustei super eadem ec- so^monaebus ocima abba* 
elesia perpctuuz slletlUJ iponatis: tis est in scbolis per ?ns oia ei 
edeessa ttelligunf: sine qb 9 ibi 
cdmode nd possit viuere.arg. 
♦5.oc of.ode.preterea .c. pmdetiam.f. vi .r.c.snspitionis tn p alienis vebms 
iterccdere nd posset ut p.boc monasterium obligaret:mj boc nd itellerit abbas: 
arg.s.ve fideius.qd qbnsdam:?.s.ve sol.quorudam nisi quatu; ptinet ad pzo 
priamnecessitatcm:? b si abbas ei concedat. 
m C Lxpenle necessarie.ar.aduersarium aduersario compelledum in expensis 
pzouiderepsc:argu.ff.oeiof.testa.siistimta.^.iii.C.decarb.edi.l.ul.C.oeoz. 
cogd.ult.^.i.versi.nam st tales:? iste expense necessarie tm erant sine qbns ca 
cjcplicari non pdt ve expensis fatis babes.s.ve do.? eon.e.finem. 
(L I cqnUltcilt-fL ipdt multipsr itdligi ? ut cdueniat oibnslfis sic sum 
Æ^inari pdt ut in rabzo.©iuidif: nam pmo statuit indicem qn p actorem p 
nunciadum slt. sedo qn p reujibi: ceteram.ab.su 
n ii S i cdstiterir.casua.sacerdoo iste petebat eccsiam sibi restitui: qua dicebar fe 
iniuste spoliatu suisse. Dicebas in prium cp nd erat andicdusrqr fuerat spoliat 9 
cum nd mralatam sed cdmedatam bebat tm eccsiam.Dtcm cp quali ebri 9 in ta 
berna pnoctaueratmulla oozmitione facta illa noctean sequenti oie mane mis 
sam celebravit ipse:? id iustc puatuo fuit p indicem suum: cora quo sup bis fm> 
rat accusatus:? ipse bec oia negabat dicens q? canonice in ea fuerat institutus ? 
iniuste spoliatus ? post appellationem nudat papa pmo inqrt ve premissis q si 
vera sunt Iponatur ei silctium sup ipsa ccclesia.Si vo ipsam babuent canonice 
? nd fuerit cduict 9 oe crie vel post appellatione fuerit spolia t 9 rcstituaf ei ecclesia* 
o H Ldmendata.sic.s.veelec.vudu:?.xxi.q.i.q plures. cdmendarc.n.est ide; 
qd deponere,ss.oeposi.lucius sempronio:?.s.ve ocposi.c.i.Qui.n.dponit rc 
penesalium:possessonem itelligiturretinere.ss.oepo .l;.?qncunq;uult potest 
oepositum sme rem cdmedatam reuocare.s.dc oepo.bonafidcs.§.i.vbi ve boc 
?.ff.oepost.l,t.§.pe.? ita licitebuic presbytero pomit auferri cccsiacnm ipse 
non possideret..? sic non fuit spoliatus, 
p GInraberna.lxiiii.vi.non oportet. 
q c *|Pernoctauerit.pnoctare noctem totam significat «ss.ve verb.sig. urbna 
♦§rpnoctarc:?.s.de spon.ueniens.ii. 
r <l Dormitione.vn non vf ieiunus pp idtgestionem sed prasus celebrasse: qd 
fieri non 05.de conse,oia.sacfa.? d conse.di.u,liqdo. 
s G Ante epm.s.de cdfes.mm sup.? pfite adnersario.ss.de conse. cenu;.§.ii.s 
sicoram alio nd suo mdice nd noceret talis cdfcssio.s.dc mdi.at si clerici, 
t CSinecoactione.taliscdfessiostc percoacronem enona non pmdicat.xxxi. 
.q.ii.lotbarius.xv.q.vi.e.i.c. quoru;appcl.ndre. l.ii.?.ii.q.vi.§. sutquo/ 
E ini
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.