Full text: Linz, AT-OOeLB, Ink.-624 Decretales

Liber 
unius int fpaciu nubat:? cocessa 
sibitsi abapostolo'vtif prate:cu3 b 
in bis prcsertim sectares leges no 
vecligncnk sacros ciones imitari 
<l7Liberqumms. 
AvubttcaDe accufationtb^fquisiri- 
ombus? ocnunciarionibus. 
VElirpapa. 
<T3d pctinSez illegitimi accusa- 
toriajejno c ad iudiciu trabedus. 
/ • l^ftegitimus' non fuerit 
accusator: non fatigetur 1 ' 
/ SJU.UI 
. i ^ accusatus. 
TJz 
r 
guis.-r de pie ©ubitartf .C.de repti.?sensit*$.si fw.ff.de bis g noafsj.l.liberro 
nocanones tstt nd solo talent muueeem liberlt ab tfamia sedor 
pena quaexpriinitlcx.L.dcse.nup.l.i. rin auk.bisdern penis x th auc.de refit* 
i ea que pa .§.ult.col.uh.nec debet vicilfhmis in foro ciutli: ex quo p ecclesiam 
Ima apostoli remissa est arj.qli.sitntle.p vcnerabilem:7.u,q.uu§.binccol 
ligik.Dmdatn oicuutq?pro 
ptereandeuadit pcna; illajrqj 
puak an nuptiali ddatide auc* 
pdicte-rcrcstL-icasipa ul. 
col.iut.si vtr-fuujita velociter 
debdestauit: ut appareat ct co 
uiucnteeamnd caste vinsseut 
ibi of :r ideo pdcre vz qcqd er 
liberalitatevinad eampotuic 
puemrcmcc ecclcstam boepo^ 
wit penL illam tollere.qt qui ✓ 
damlgranwdinem vf mulier 
cSmilisse arguJ.de dona. pp 
ems ncc est boc p apostoluz.s. 
dcumor.gaudcmus. 
a CTHb apto.quam alicui an> 
ferre nS possumus.xxviit. vis, 
debis.bnstciii.n. iuris nernint. 
cst aufermdu.v.vis.adci 9 -ho 
.ss.dcreiudi.l.ihi.§.st qsed, 
denams:i beneficium pneipis 
lanss.mclterptandu; est.ss. ve 
pstt.^n.bencstciu;.r sic ad oes 
mulieres boc bnstciuetteiidik. 
b L7Lumbis.s. matrimoniis 
pbendis t qbus Caere leges fa, 
croscanoncs imitanfnnauf. 
qud oportet epi.§.ult.col.i.t I 
auc.utcle.apud pprios epife. 
.§.ul.col. vi.-r.s.dc tuduatst 
clcrici.i in auc.de cede. ti. cir^ 
caprin.col.ix. 
TRubrica Saccu1ationib"duo 
bus modis pdt continuari pri 
mo ad p:cccdcnria.sc6o ad fe/ 
due 
«timus. 
lliter-r sicpStfu 
mart ad petitionem 
illegitimi accusito, 
tsndead iudtctumtra, 
bendns. b.d.inon diuiditur 
Db.stmlus. 
c A- Legitimus.ldco diatrqi st 
sit mmiuosus nd pSt aim accusare.iii.q. vij.q stnc:i.c.postulams:i q trabcrn 
gestat in oculossestucarn de oculo ffts nd pdt eruerc.ea .ca.i.q.ea.§.tria. uer. 
porro in st.i.i.q.t.multi 7. vi.q.i.q crimen.Qui.n.almm accusat:vzcssebone 
fime nd suspeems p iura pdca.st.n.ad dcnunciadu vilcs pfone nd admittutur 
ut.s.despon.cS.intua.multofortiusnecadaccusandu.Ztcnccdcbttcsscintmi 
ct.j .eo.cum oporret:i.c.cum.p.mancondla:i.c. meminimus: vz.n. esse sine 
criminenSinimicus bonefamer opinionis q altum accusat.ass nonest Icgtti 
mus accusator.criminosus.n.crimtn0sum aewsare non pdt aut et dmunciare. 
d C^attgcf.sed repellas accusator: x absoluamr re 9 ab obseruatide iudicij.vj. 
.q.ult.c.ul.§. actor.nisi fiteritffamatustunc v) indict ei purgario.ii.q.v.preP 
bytcr.ii.i.s.dc pur.cano.c.cu.p.i bcc decre.pttnetad pmam partem rubrice. 
e («tZqsepiscopus.accusatoribus.i.dctiunciatortbus. 
f Acculatus.i.denunciatus. 
g C Lbantatiue.ar.q, admonitio sp est pminenda ante acmsationezr an vin 
dictam.xit.q.ii.ldtAne:i.xvt.q.i.qdammonacbi:i.q.vii.oesdecime:^.xxiiii. 
.q.ni.dcillicitart.t.de sen.cxcS.sacro cum agtk in modu dwuciationis ad pe> 
nitctiam:tuc nccessiria est admonitio ssm euangelici ventate.iudi. noun i 
.ii.q.i.si pcccauerit:i.f .de simo.l; bdr .1. f.e.cum dtlccms.it. in quo casu loq 
tur boc. c.'ntapttnet ad vltimam parte rubiice.'c ubidtcit accusatoribus expo^ 
ne.i.denunciatoribus.Acmsatus.i.denunciams ut dem est. 
b C Lonucntus.t.momtus ut sequeus Ira indicat, 
i C Tfld oltm.i.non ante admonitionem admittatur ad dcttunctandum. 
k C ]flunc.i.postadmoiutionem debet admitti ut dictum est. 
' Y" 3Ua prepofitorU5*C5lli debet accusas quo? itcrest asaccusatio est 
nuUa.b.d.ufstc ut t rubro. Lt prlo pSik SciM ftm.sso dispositio tbt.fi xo 
I CT De tnonasteno.no.cp nd debet admitti ad detmeiadu. nisi illi quo? Iterest 
ut monacbi ut B aut et pfom.xvi.q.ul.filtis.aut Lt parocbiani.lxiii.vi.uota ci, 
vium.-r.vii.q.i.lactusest. m SDicere.i.accusarc.s.c.exparte.-r.i. 
.q.tii.elcutbenu.sed potius koqtur in modu inqsttionis stue denunciationis in 
quo casu tenenk ad dmnnctldu:m.ii.q. vii.qna pp:i arJ.de cog. spi.ma ad B 
*n.qltbet tenck ct st turasset nd dcnunciarej.de tureiur.quemadmodum. 
ttC Duom iterest.s.fratrumsuoy.lpcrvi.dt.st.quid. 
© CCddcmnctur.bocsp ojcdttnere dissmittua snta pdenatione ttei absolutions 
Ti0em epis per galli- 
dm constitutis. 
E17A Denudatione repellis is qui 
nonpremonuit. 
B Iquis episcopus ab illis ac- 
cusatoribus'qrecipicdi sunt 
accusatus f fucrit:postquam ab eis 
cbaritatiue^eouentus^t uerit mean 
fan; emendet 7 eam corrigere no 
lueritmo ohm'sed nuc k ad pmates 
canse eius canonice Deferant 
(3‘'jRcg.duci campantc. 
€TCriminatio plati 05 tractari co 
ram stlis quorum interest. 
I Lla preposttoru:? infra. Si 
uero aliqms estoe rnonaste- 
rio'predieti abatis qui possit vice 
re m quodad culpam reatuqz cms 
pertineat nos cu cis quoru" iterest 
cam Districte uolum 9 pscrutari.ut 
uel pdenet°vel absoluamr. 
I^emconstaticaug. 
alias non tenet.ii.q.^i.f disstnittua:-:. xxiii.q. iiit.illud et uel eqpolletw 
.js.de uer.stg.tn bior7.ss.de arbuqd tn.§.st arbiter.sic csiua que sine cer 
ta quatitatepferf nulls est.nec in aliqua parte acto? boc reperis .C.d sen 
O tcn.que stnecer.qua.pjofertur.l.pe.7 ul .tan. 
slftmpotens. nucianfistcadvltunl partem timliptinetcum et 
sliqs accusas aut densis 
ciafudctinqnfgraua^ 
CTiQui oe aliquo crimine accusas m est stanm ems opi.ut 
vel oenundaf interim promoneri »tmm nd debeat .pmo> 
vcn.lxxxi.vts.tantis m 
ntel:7 J.detcsti.c, ulti. 
.C.de,pcur.rcum.7.st; 
demu.7 bon.l.reus.i. 
rh.msl post annum: ut 
es.l.reus.§.eum. 
q CTf?onoref.i.ad Ijo 
norem.,pmoueatur. 
'Vatilli cpo?. rcpdt 
r Anere.^udCFtame 
exossdsuopdt rcpdlett 
accusatorem si nd suerit 
tdoncuo.arg.ii.q.viu 
alicm:7.c.quist suntrt 
.c. quercdum.ss. depev 
stiila.quoopbtbetriJ. 
deeicep.erceptioncm in 
ft.-r.ff.de pe.bcr.l.vlti. 
0 CT -familiaritate. nd 
enim mdpdt reprobare 
' r ’$ . C bisenmimbus: D quibus ct mores quos prius p 
• absolutus est accusatusmon bamt.ss.de adui.stvxor 
tn si. r.xxxti.q.w.botre 
dus:7.s.desi.presby. 
uentens.ss.de neg.gcs. 
pdponius.Sedp.it.q. 
vit.alicni.r.iii.qd.ulr* 
st quis ex familiari 
bus.r.e.quiaccn.non 
pos.iniqun-.imovtdck 
q> criminosus crimino 
sum accusare possit.it; 
q.vii.§.inboc.7.C.oe 
ber.qmr.C.dctossi.te 
(Ia.marena5.ar.qp nui 
lus criminosus reputas 
H fCcusasti aliquE: ?per tuam* legitima psona ad acet, 
accusationem occisus estmisi fandum uei ad venuu- 
ciandum tndtxi.s.c.t. 
argu.C.deadulter.qm 
xxxii.q.vt.nibil iniq 9 .-r.C.dc lib.ca.si filiumrudforsitan iste eps accu< 
sabamr de crimine epreptorqt x erat male fame.it.q.i.in pmis. vn admit 
tebantur uiles psone p eum.Sed dic spile est in epis x in odium ipsor» 
statutum:q: debent fecum babere bonestas psouas.que pbtbclt cestimo 
mu ve vita eo?,ii.q.vii.cum pastoris.Lt ideo si prauos x viles babent 
fecum sibi imputent: ass nlis persona non est audienda: utdip J.co.c. 
♦i.ud forte superior ex offecto suo posset talcs repdlcre.ut df in prin.c.-r in 
(xcdentinotula. 
k bis replicari.qj si ,pbato crimine index cum illo dispesauit si fuit 
" talecrimenqdporattdispeiare:criminasemeldimissaite?m ultio 
nem diuina clementia venire nd pauk.de pc,di.uu.dimna clcmkna ad fu 
di.uxxm.q.iiij.st illicrubi de boc:7.ii.q.iij.§.notandum.Si vero absiv 
lums esi.qr accusato: non «pbauit turns est qr de delicto vnius bois sepi ? 
siri non n.ss.nau.cau.lz.§.nlt.7.xxxv.q.ix.ueniam:7 boc ve? est nisi in 
duobus casib 9 pura st seds accusator pmum vocc.it pjeuaricatum fuisse 
.ftJe preuari.l.iit.C.de accu.si qs bomicidit.r de collu.c.i.Ztem si suuj 
dolorem pfcquamr ignorans accusationem ab alio lstimta,.ss.deaccus. 
st wi.§.bisdcm.Lt boc llelligcwrn actn c. l fdrrna iudicii.Si autpnla; 
egisset occulte qno ad deum absolutus e sed accusatio in indicio facienda 
nd cessat ppboc.FjRciit.q.ii.adtnoncre.vin. 
f£pellstntur*tLlPrioponitstatntn.scdordncmibi qa.ab.si. 
u XY. CXobabitantes.nd solum inimici:sedeiscobabitltesrepeUunc 
qr er boc inimici psumutur.iiii.q.iu.$.item testes, r.s.e. cn oporteat. C. 
de iof^esta.libcri.rciii.di si inimicus:ar.p.ss,pro soao: nl socius, iflam 
socms focis mei nd cst socius mcus:7.lpri.di.lcgitur:a est arg, ct coba^ 
bitanoncpsumcndum.p aliquo iiclpaliqucz.xviii.q.udisslnimusn.s. 
co.nulli.-iJ.dcof.ddegaafmuantc.iiii.q.v.accufatcrcs. 
x IT2Hmicitie,iii.q.v.accusatorca:pp amicitiam ud odium bumanum 
iudiciumscpeperucrtirar.ri.q.iu.quattuor. r 
F --Qf Lcusasti.p) tua tm accusatione caluntosam x nd culpa sua: tum 11 
^HL qs mste accuset crtminosujn crimineprobato iterfteiatur re 9 :inv 
munis est accusator.xxxiii.q.iih.illud:7 index x minister.xxnl.q.v.bomo 
qui malos:7.c.iudcx:7.c.bomicidas: uc.milcs in si. 
non potest. 
i (slfinipotensdc^tinfra.^Tal 
VXdegmueest vtuir De quoti- 
ta ? talia nuncian^ cu an requiri ? 
Discutt Debeat bonoremr*. 
VAscalisoava. 
Cs/£ps p exceptione criminis illu 
ab accusatione suarepelleren po 
test quez au a sua familiaritate ne- 
gleterir separare. 
jTWili eporu abaccusitoe sua 
-L^repcUere 1 liceat quos anGle 
ab cis tpetcdu cognosces t a sui coi 
familiantate'neglererit separe. 
CXX polio maguntino* 
CT^iosolut^oecerto crimine6 eo 
dem iteru accusari non potest. 
L discriminibus: 6 quibus 
absolutus est accusatusmon 
potest accusatio replicari'. 
£$£epbanuspapa. 
CTÆobabitantes inimicis accusa 
ti ab accusatione repelluntur. 
", > /Spellanturabaccusatioeco 
\ .babitantcs“mimici:quia mfe 
statioes blaspbenue affectio solet 
amicitie* vel mimiettie incitare. 
@s£ brocardo lib.jcliiii. 
ITl^onit penitents accusatoris 
cainniost cuz sequis inde mors vel 
membri debilitatio. 
Ccusasti aliquE:?per tuam* 
, accusationem occisus estmisi
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.