Luimus # <T IBift p paee.non tenekFprie illud nili:qr st ppsie sequeres q> p pace posset gs accusare alia iniuste:qd n est vcp:qsi fife bes.u.q.i.notu:scd,p pace semanda licitum est accusare:vt boni quiete vmat.xxiii.q.v.nd fru stra. alias accusare mortale peccatus est.s.caluniose. b CCarina.uulgare est lombardox:? df a carentia boiuj qr tales reclu duntur solitanj p.rl.oi eo ad agendum pniam Squapma babes.l.vi stm.in capite, c M Debilitatus, idest mmilamsinrnebris. d /^Videtia sceleris. O.*i.scelusqdnoto rium cstp operio euidS riam:?evnus modus notori).que;aaliooba des.s.d coba.de.? mi» lie.c.ult. e G^iamore.i.nSindi get aliquo pponente ac cusatione:q:fcmseoste ditar.ss.oe inite, resti. .U.mpfefisum.n.nulle sunt pteo iudicis.ss. ad •UaquiL^inde nisi quo adsniamtm:?queiiu dicio publicanknd rec ­ tum accusatione aut et xbafione.ss.veadul.l. .i.§.st publico: ?.C.oe testi, nullum sic in quo euq; notorio tantusnia femgest necessaria. \JUittria.pzimo rpei Iit tym accusatoze qzlai cus: sedo fpellit alui qz immic^.tertio repugna cionemiducit. seda ibi: c»q}.tertiaibi:sedvttv qj.ab.si. k C3taicuo.no. cplaici in accusatione uel testu inomu clerico v no sunt admittendi.? bocregu lareest:nisi suo^veUii aminiuril.psequantur iii) .q.vi.olbus nec tuc ad testimoniu qr in facto suo nemo testis idonms cst.a.oe testi.oecaero:?.ii.q.i.pbibenf :?.iiii.q.iii.$.item oib 9 :? boc ue rn est nisi in eribus exceptis ut est crimen ftmonic betetis ? lese maiestatio *).oesimojtata:?.ii.q,vii.s3cerdotea:?.c.oucs.pv.q.m.sane.C,depi. i cle.si queq?:? in bis casib 9 ? constsibu? admittunf :si bono jclo ? nd ex odio,pcedant:q:mncnccadaccusandunecad testificanda admittunf.). ve simo.lj bely.?.c-g tuas:?.) .eo.meminimus:?.x.cu opozteat.^mmi ciin uullocasuadmtmmf.laici.n.boncfame admittunf i bmdi exceptis cnminibuo.sed st Caici sint male fame? viles gsonertunc vistiguik.Si cie ficus sup illo crimine sit ffa matus ? male opinionis admittunf laici ? vi leapsone.st vero sit bone fame ? opinionis nd admittunf: ut boebn coi ligitur.i.q,ti.t pmis ad fi.?*) .oe stmo.tata:?.c.p tuas:? bic exceptis c5 spiratozib 9 ? immicisrat vixi.? excipimr particeps crirninis.s.ve testi.ue Niens.? icstib 9 vilib 9 si ne corporali tormento credi ndojiut.ii.q.i.inpii Mis:ad fi*sed accusato: n torques.iiti.q.iii.§, si aut ea rei.? sic Io.iste q: Caicus erat nd admittitur p ctericu j .Sed quare repellitur cu accusaret il Cum ve limonia que est crimen exceptu;:? q: et erat Ifamatuo 'Ct patet ex t0 <$ idicimr purgatio illis iRn. q: erant inimici: qd bene colligis pp mu wao accusationes ? officia pmirta:ut patet ex ipsa If a. 8 GWus cause.s.Ioanisfratris laici.b.iste.n.Io.pri^accusauerat lvr- re ipsii.p.cora epo:?.b.frem suum lduxit m testem:ut bic vf:? ideo ipse fepellitur tan# inimicus.s.eo.meminimus. " dPurgationem.q: vterq; fiieratifamatus.) .ve simo.veboc:?.c.lsi . nuatum:alias nd esset ldicen da purgatio.x v.q. v. ve crimine. l<7Lutnbus.arbitranus.n.est numerus purgatoxssmarbitriupsiden sis i qlitatem ifamationisiar.ii.q. v.oibus.pfbster.si.) .ve purga.ca.! Err sollicitudles.Nunqd eps pSt viminuere ve boc numero ex quo pfigif ® Papa ex quo est arbitran^.vicas cp nd post# papa statuit ar.s.ve of.d Cc.oe causis.Z.ult. Quid st nd pdt bfe edpurgatores Distingue st boc cd fingat ex eo q? est taliter ifamatus tunc puniri vz tan# cduictus.) . ve si> •noasmuatu:?.js*oepurg.c.cum.p.q est paro bui 9 : st vo nd pdt babef P E aduena:pdt credi suo iuramento cessante pbatione.argu.s.d iure/ mran.c.ult.?.(f.t»e bis q noafa.furti accipe.§.qiussu. ver.sed ? si iure in ®nc.ut nulli liceat bfe loci ?seruato:e .§.si vero crimen colla. ir.C.oe cu ft0 «rexbi.re.au ten.nono iure.Quid si bjbonoo laicoo:admutuf .arg. &e accusationibus 244 ec pro*paceboc feceris.rC.viesi pfc *i aqua quod carina^vocaturtcuin septem sequentibus 3me peniteas. Si autem per tuam ©elaturam ve bilitatus'eifcper tres 6bes quadra gestmaspenitere. WAgu.sup genesi ve morteabel. CTSup notorio procedit uidet nc mine accusante. bidentia patrati fceleris" no Indiget clamore' accusatoris _ Lcr.iu.gait.electo. CrXaidvdinimtd dericos accu ­ sare non possunt. i^Y^Tm.p.mlconeUa preibyte- KA eje vna pte % bonus plbyter z .5.bonus cocti Iaic ?f frater eius ex altera in nf a eent pnria costirati: eu de I.qnia Caicus eratidicn.accm satione no vuximus admittenduz jr/Cunq5 pfatus.b.eude.p.sup cri mine simonte costatius accusaret: nos eu qa in testimonifl illiu6 S cam seadduct 9 fuerat: % qa pdics’.i.fra ter eius ipm.p.cora te pus accusa uerat ab accusatione repulimus: p fertim cum frater.p. memoratum .b.dtea ve ca cdsimili accusasiz.vu quoma vnus postalteru predictu .p.instanti vicisstmdine accusabit: neutrum ad eius accusationem ad misimus. fSedvtriqj pfbstero oeobiectis criminib ? purgatoez^ ii.q.i.in primis. Ain. . 'X parteLLres sunt partes.scSa ibi:lj.fcrtia.ibi:gbua.ab.su b rrSna rdnabilto.puta cp essent crcdicati.s. ve epcep.ejcceptionem ussi estl’nt inimici vdcdfpiratozea.) *eo.meminimuo.?.),oe lutio.p tn4o:?.f.c.cuopo: teat:? in casu.) .eo.veniena ut vixi.s«ev.e«i.led^> co cp obcdicutia pjoniisit nd repellis ab accusatione: in boc „ ^ enim q, malus est non tenetur duximus indiceda.IdeoqZ mam obedire eiumo potius tener il' damus quaten 9 vterqz illor cu tri lu; denuciaje siue accusare cu; bus‘sacerdotib 9 faciat se purgare eo? ucrsit.§.co.uia ?.n.q.iii. X&cmmsoncn.cpo. C slt>oiiad> aantare potabba- bonis inonaftm, 0PM fas litis necessarias babebit. clcsieprocnrant debent eis ep- e X pte tua:rssra.prudetie tue penseab ecclesia ministrari vt .t.lst-.q, monacbunisi alia ro bie vicit:?.)'.eo. olim? ipseab nabiks^causa impediat: eoqv ve babvebet bfe^pcsas vtseve obedientia z sublectione abbatis of t^Vi imuurar Us<ff *^ e ^ essenoscutur:abemsaccusatdesut i G * Licetaiios.aiiosveroac^ nullatenus repellendi. pUcerali' cusare non pnt: nisi itersit mo OS accusare no possunt. C-fQuib 9 nasterii. ve licentiam abbatis siquidem cum proprium non ba- rvi.q.i.monadn cum mortui beant: ve rebus monasterii expeiv mundo.ea ca.q.i. placuit se*0£batt necessarie donec ca debi SJSSSSntao vu to eumfinem accipiat ministrari. «copwaftftf.il* i DCIN. siere vcbcnt? tristes ce. xvi.q. EL'Wreibfter ebriosus missazee .i.placuit: venunciare autem lebransuonprernissa vigcMSe ec pntadpniamquciibctxpiauu dcsia priuan vebet. 9 cuilibet vem vf. st pcecauo S 3 costitcrii" g..® .ccclcsia nS ptrpctUO toncella sed ad CC" ar.s.de iureiu. queadmoduj. pustueritcomendata:-! oeviolen sedpvf oicerep:edcm.c.pU tia z quod i taberna p pnoctauerit q : cuit.ubi vf q> monastennjen Ita q> altera Vie nulla premissa dor rend vebet monaebu? sed tan minone r missam catasset z ifra.Si st»! momma ibi esse.scd po^ vc boc ronabiliter couictue fuerit i ne monachus est m seboUs ve mdicioas>’cpinsuu:ftueaccusam9 ',"*“5^“' Vel ad roue positus sine coactione ^eri p5t si eius iterest: q: eoip/ fueritcdfessustei super eadem ec- so^monaebus ocima abba* elesia perpctuuz slletlUJ iponatis: tis est in scbolis per ?ns oia ei edeessa ttelligunf: sine qb 9 ibi cdmode nd possit viuere.arg. ♦5.oc of.ode.preterea .c. pmdetiam.f. vi .r.c.snspitionis tn p alienis vebms iterccdere nd posset ut p.boc monasterium obligaret:mj boc nd itellerit abbas: arg.s.ve fideius.qd qbnsdam:?.s.ve sol.quorudam nisi quatu; ptinet ad pzo priamnecessitatcm:? b si abbas ei concedat. m C Lxpenle necessarie.ar.aduersarium aduersario compelledum in expensis pzouiderepsc:argu.ff.oeiof.testa.siistimta.^.iii.C.decarb.edi.l.ul.C.oeoz. cogd.ult.^.i.versi.nam st tales:? iste expense necessarie tm erant sine qbns ca cjcplicari non pdt ve expensis fatis babes.s.ve do.? eon.e.finem. (L I cqnUltcilt-fL ipdt multipsr itdligi ? ut cdueniat oibnslfis sic sum Æ^inari pdt ut in rabzo.©iuidif: nam pmo statuit indicem qn p actorem p nunciadum slt. sedo qn p reujibi: ceteram.ab.su n ii S i cdstiterir.casua.sacerdoo iste petebat eccsiam sibi restitui: qua dicebar fe iniuste spoliatu suisse. Dicebas in prium cp nd erat andicdusrqr fuerat spoliat 9 cum nd mralatam sed cdmedatam bebat tm eccsiam.Dtcm cp quali ebri 9 in ta berna pnoctaueratmulla oozmitione facta illa noctean sequenti oie mane mis ­ sam celebravit ipse:? id iustc puatuo fuit p indicem suum: cora quo sup bis fm> rat accusatus:? ipse bec oia negabat dicens q? canonice in ea fuerat institutus ? iniuste spoliatus ? post appellationem nudat papa pmo inqrt ve premissis q si vera sunt Iponatur ei silctium sup ipsa ccclesia.Si vo ipsam babuent canonice ? nd fuerit cduict 9 oe crie vel post appellatione fuerit spolia t 9 rcstituaf ei ecclesia* o H Ldmendata.sic.s.veelec.vudu:?.xxi.q.i.q plures. cdmendarc.n.est ide; qd deponere,ss.oeposi.lucius sempronio:?.s.ve ocposi.c.i.Qui.n.dponit rc penesalium:possessonem itelligiturretinere.ss.oepo .l;.?qncunq;uult potest oepositum sme rem cdmedatam reuocare.s.dc oepo.bonafidcs.§.i.vbi ve boc ?.ff.oepost.l,t.§.pe.? ita licitebuic presbytero pomit auferri cccsiacnm ipse non possideret..? sic non fuit spoliatus, p GInraberna.lxiiii.vi.non oportet. q c *|Pernoctauerit.pnoctare noctem totam significat «ss.ve verb.sig. urbna ♦§rpnoctarc:?.s.de spon.ueniens.ii. r <l Dormitione.vn non vf ieiunus pp idtgestionem sed prasus celebrasse: qd fieri non 05.de conse,oia.sacfa.? d conse.di.u,liqdo. s G Ante epm.s.de cdfes.mm sup.? pfite adnersario.ss.de conse. cenu;.§.ii.s sicoram alio nd suo mdice nd noceret talis cdfcssio.s.dc mdi.at si clerici, t CSinecoactione.taliscdfessiostc percoacronem enona non pmdicat.xxxi. .q.ii.lotbarius.xv.q.vi.e.i.c. quoru;appcl.ndre. l.ii.?.ii.q.vi.§. sutquo/ E ini