Liber unius int fpaciu nubat:? cocessa sibitsi abapostolo'vtif prate:cu3 b in bis prcsertim sectares leges no vecligncnk sacros ciones imitari <l7Liberqumms. AvubttcaDe accufationtb^fquisiri- ombus? ocnunciarionibus. VElirpapa. <T3d pctinSez illegitimi accusa- toriajejno c ad iudiciu trabedus. / • l^ftegitimus' non fuerit accusator: non fatigetur 1 ' / SJU.UI . i ^ accusatus. TJz r guis.-r de pie ©ubitartf .C.de repti.?sensit*$.si fw.ff.de bis g noafsj.l.liberro nocanones tstt nd solo talent muueeem liberlt ab tfamia sedor pena quaexpriinitlcx.L.dcse.nup.l.i. rin auk.bisdern penis x th auc.de refit* i ea que pa .§.ult.col.uh.nec debet vicilfhmis in foro ciutli: ex quo p ecclesiam Ima apostoli remissa est arj.qli.sitntle.p vcnerabilem:7.u,q.uu§.binccol ligik.Dmdatn oicuutq?pro ptereandeuadit pcna; illajrqj puak an nuptiali ddatide auc* pdicte-rcrcstL-icasipa ul. col.iut.si vtr-fuujita velociter debdestauit: ut appareat ct co uiucnteeamnd caste vinsseut ibi of :r ideo pdcre vz qcqd er liberalitatevinad eampotuic puemrcmcc ecclcstam boepo^ wit penL illam tollere.qt qui ✓ damlgranwdinem vf mulier cSmilisse arguJ.de dona. pp ems ncc est boc p apostoluz.s. dcumor.gaudcmus. a CTHb apto.quam alicui an> ferre nS possumus.xxviit. vis, debis.bnstciii.n. iuris nernint. cst aufermdu.v.vis.adci 9 -ho .ss.dcreiudi.l.ihi.§.st qsed, denams:i beneficium pneipis lanss.mclterptandu; est.ss. ve pstt.^n.bencstciu;.r sic ad oes mulieres boc bnstciuetteiidik. b L7Lumbis.s. matrimoniis pbendis t qbus Caere leges fa, croscanoncs imitanfnnauf. qud oportet epi.§.ult.col.i.t I auc.utcle.apud pprios epife. .§.ul.col. vi.-r.s.dc tuduatst clcrici.i in auc.de cede. ti. cir^ caprin.col.ix. TRubrica Saccu1ationib"duo bus modis pdt continuari pri mo ad p:cccdcnria.sc6o ad fe/ due «timus. lliter-r sicpStfu mart ad petitionem illegitimi accusito, tsndead iudtctumtra, bendns. b.d.inon diuiditur Db.stmlus. c A- Legitimus.ldco diatrqi st sit mmiuosus nd pSt aim accusare.iii.q. vij.q stnc:i.c.postulams:i q trabcrn gestat in oculossestucarn de oculo ffts nd pdt eruerc.ea .ca.i.q.ea.§.tria. uer. porro in st.i.i.q.t.multi 7. vi.q.i.q crimen.Qui.n.almm accusat:vzcssebone fime nd suspeems p iura pdca.st.n.ad dcnunciadu vilcs pfone nd admittutur ut.s.despon.cS.intua.multofortiusnecadaccusandu.Ztcnccdcbttcsscintmi ct.j .eo.cum oporret:i.c.cum.p.mancondla:i.c. meminimus: vz.n. esse sine criminenSinimicus bonefamer opinionis q altum accusat.ass nonest Icgtti mus accusator.criminosus.n.crimtn0sum aewsare non pdt aut et dmunciare. d C^attgcf.sed repellas accusator: x absoluamr re 9 ab obseruatide iudicij.vj. .q.ult.c.ul.§. actor.nisi fiteritffamatustunc v) indict ei purgario.ii.q.v.preP bytcr.ii.i.s.dc pur.cano.c.cu.p.i bcc decre.pttnetad pmam partem rubrice. e («tZqsepiscopus.accusatoribus.i.dctiunciatortbus. f Acculatus.i.denunciatus. g C Lbantatiue.ar.q, admonitio sp est pminenda ante acmsationezr an vin dictam.xit.q.ii.ldtAne:i.xvt.q.i.qdammonacbi:i.q.vii.oesdecime:^.xxiiii. .q.ni.dcillicitart.t.de sen.cxcS.sacro cum agtk in modu dwuciationis ad pe> nitctiam:tuc nccessiria est admonitio ssm euangelici ventate.iudi. noun i .ii.q.i.si pcccauerit:i.f .de simo.l; bdr .1. f.e.cum dtlccms.it. in quo casu loq tur boc. c.'ntapttnet ad vltimam parte rubiice.'c ubidtcit accusatoribus expo^ ne.i.denunciatoribus.Acmsatus.i.denunciams ut dem est. b C Lonucntus.t.momtus ut sequeus Ira indicat, i C Tfld oltm.i.non ante admonitionem admittatur ad dcttunctandum. k C ]flunc.i.postadmoiutionem debet admitti ut dictum est. ' Y" 3Ua prepofitorU5*C5lli debet accusas quo? itcrest asaccusatio est nuUa.b.d.ufstc ut t rubro. Lt prlo pSik SciM ftm.sso dispositio tbt.fi xo I CT De tnonasteno.no.cp nd debet admitti ad detmeiadu. nisi illi quo? Iterest ut monacbi ut B aut et pfom.xvi.q.ul.filtis.aut Lt parocbiani.lxiii.vi.uota ci, vium.-r.vii.q.i.lactusest. m SDicere.i.accusarc.s.c.exparte.-r.i. .q.tii.elcutbenu.sed potius koqtur in modu inqsttionis stue denunciationis in quo casu tenenk ad dmnnctldu:m.ii.q. vii.qna pp:i arJ.de cog. spi.ma ad B *n.qltbet tenck ct st turasset nd dcnunciarej.de tureiur.quemadmodum. ttC Duom iterest.s.fratrumsuoy.lpcrvi.dt.st.quid. © CCddcmnctur.bocsp ojcdttnere dissmittua snta pdenatione ttei absolutions Ti0em epis per galli- dm constitutis. E17A Denudatione repellis is qui nonpremonuit. B Iquis episcopus ab illis ac- cusatoribus'qrecipicdi sunt accusatus f fucrit:postquam ab eis cbaritatiue^eouentus^t uerit mean fan; emendet 7 eam corrigere no lueritmo ohm'sed nuc k ad pmates canse eius canonice Deferant (3‘'jRcg.duci campantc. €TCriminatio plati 05 tractari co ram stlis quorum interest. I Lla preposttoru:? infra. Si uero aliqms estoe rnonaste- rio'predieti abatis qui possit vice re m quodad culpam reatuqz cms pertineat nos cu cis quoru" iterest cam Districte uolum 9 pscrutari.ut uel pdenet°vel absoluamr. I^emconstaticaug. alias non tenet.ii.q.^i.f disstnittua:-:. xxiii.q. iiit.illud et uel eqpolletw .js.de uer.stg.tn bior7.ss.de arbuqd tn.§.st arbiter.sic csiua que sine cer ta quatitatepferf nulls est.nec in aliqua parte acto? boc reperis .C.d sen O tcn.que stnecer.qua.pjofertur.l.pe.7 ul .tan. slftmpotens. nucianfistcadvltunl partem timliptinetcum et sliqs accusas aut densis ciafudctinqnfgraua^ CTiQui oe aliquo crimine accusas m est stanm ems opi.ut vel oenundaf interim promoneri »tmm nd debeat .pmo> vcn.lxxxi.vts.tantis m ntel:7 J.detcsti.c, ulti. .C.de,pcur.rcum.7.st; demu.7 bon.l.reus.i. rh.msl post annum: ut es.l.reus.§.eum. q CTf?onoref.i.ad Ijo norem.,pmoueatur. 'Vatilli cpo?. rcpdt r Anere.^udCFtame exossdsuopdt rcpdlett accusatorem si nd suerit tdoncuo.arg.ii.q.viu alicm:7.c.quist suntrt .c. quercdum.ss. depev stiila.quoopbtbetriJ. deeicep.erceptioncm in ft.-r.ff.de pe.bcr.l.vlti. 0 CT -familiaritate. nd enim mdpdt reprobare ' r ’$ . C bisenmimbus: D quibus ct mores quos prius p • absolutus est accusatusmon bamt.ss.de adui.stvxor tn si. r.xxxti.q.w.botre dus:7.s.desi.presby. uentens.ss.de neg.gcs. pdponius.Sedp.it.q. vit.alicni.r.iii.qd.ulr* st quis ex familiari bus.r.e.quiaccn.non pos.iniqun-.imovtdck q> criminosus crimino sum accusare possit.it; q.vii.§.inboc.7.C.oe ber.qmr.C.dctossi.te (Ia.marena5.ar.qp nui lus criminosus reputas H fCcusasti aliquE: ?per tuam* legitima psona ad acet, accusationem occisus estmisi fandum uei ad venuu- ciandum tndtxi.s.c.t. argu.C.deadulter.qm xxxii.q.vt.nibil iniq 9 .-r.C.dc lib.ca.si filiumrudforsitan iste eps accu< sabamr de crimine epreptorqt x erat male fame.it.q.i.in pmis. vn admit tebantur uiles psone p eum.Sed dic spile est in epis x in odium ipsor» statutum:q: debent fecum babere bonestas psouas.que pbtbclt cestimo mu ve vita eo?,ii.q.vii.cum pastoris.Lt ideo si prauos x viles babent fecum sibi imputent: ass nlis persona non est audienda: utdip J.co.c. ♦i.ud forte superior ex offecto suo posset talcs repdlcre.ut df in prin.c.-r in (xcdentinotula. k bis replicari.qj si ,pbato crimine index cum illo dispesauit si fuit " talecrimenqdporattdispeiare:criminasemeldimissaite?m ultio nem diuina clementia venire nd pauk.de pc,di.uu.dimna clcmkna ad fu di.uxxm.q.iiij.st illicrubi de boc:7.ii.q.iij.§.notandum.Si vero absiv lums esi.qr accusato: non «pbauit turns est qr de delicto vnius bois sepi ? siri non n.ss.nau.cau.lz.§.nlt.7.xxxv.q.ix.ueniam:7 boc ve? est nisi in duobus casib 9 pura st seds accusator pmum vocc.it pjeuaricatum fuisse .ftJe preuari.l.iit.C.de accu.si qs bomicidit.r de collu.c.i.Ztem si suuj dolorem pfcquamr ignorans accusationem ab alio lstimta,.ss.deaccus. st wi.§.bisdcm.Lt boc llelligcwrn actn c. l fdrrna iudicii.Si autpnla; egisset occulte qno ad deum absolutus e sed accusatio in indicio facienda nd cessat ppboc.FjRciit.q.ii.adtnoncre.vin. f£pellstntur*tLlPrioponitstatntn.scdordncmibi qa.ab.si. u XY. CXobabitantes.nd solum inimici:sedeiscobabitltesrepeUunc qr er boc inimici psumutur.iiii.q.iu.$.item testes, r.s.e. cn oporteat. C. de iof^esta.libcri.rciii.di si inimicus:ar.p.ss,pro soao: nl socius, iflam socms focis mei nd cst socius mcus:7.lpri.di.lcgitur:a est arg, ct coba^ bitanoncpsumcndum.p aliquo iiclpaliqucz.xviii.q.udisslnimusn.s. co.nulli.-iJ.dcof.ddegaafmuantc.iiii.q.v.accufatcrcs. x IT2Hmicitie,iii.q.v.accusatorca:pp amicitiam ud odium bumanum iudiciumscpeperucrtirar.ri.q.iu.quattuor. r F --Qf Lcusasti.p) tua tm accusatione caluntosam x nd culpa sua: tum 11 ^HL qs mste accuset crtminosujn crimineprobato iterfteiatur re 9 :inv munis est accusator.xxxiii.q.iih.illud:7 index x minister.xxnl.q.v.bomo qui malos:7.c.iudcx:7.c.bomicidas: uc.milcs in si. non potest. i (slfinipotensdc^tinfra.^Tal VXdegmueest vtuir De quoti- ta ? talia nuncian^ cu an requiri ? Discutt Debeat bonoremr*. VAscalisoava. Cs/£ps p exceptione criminis illu ab accusatione suarepelleren po ­ test quez au a sua familiaritate ne- gleterir separare. jTWili eporu abaccusitoe sua -L^repcUere 1 liceat quos anGle ab cis tpetcdu cognosces t a sui coi familiantate'neglererit separe. CXX polio maguntino* CT^iosolut^oecerto crimine6 eo dem iteru accusari non potest. L discriminibus: 6 quibus absolutus est accusatusmon potest accusatio replicari'. £$£epbanuspapa. CTÆobabitantes inimicis accusa ti ab accusatione repelluntur. ", > /Spellanturabaccusatioeco \ .babitantcs“mimici:quia mfe statioes blaspbenue affectio solet amicitie* vel mimiettie incitare. @s£ brocardo lib.jcliiii. ITl^onit penitents accusatoris cainniost cuz sequis inde mors vel membri debilitatio. Ccusasti aliquE:?per tuam* , accusationem occisus estmisi