li, u. k. Kriegsiuiinisteriuin. Nr. 125. Popis gubitaka izdan due Lista de pierderi edaiä în Seznamek izgub izdaii due Ztratna listina vydana dna Lista delle perdite pubblicata il 13. 2. 1915. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit'des Nachdruckes der Verlustlisten übernimmt das Kricgsministerium bino w.'o immer geartete Verantwortung. A veszteség lajstrom utánnyomatának teljességeért és helyességeért a hadÜgyministeium seinminemü íekios- %ct som vá!lai. Za úplnost a správnost patisku seznamû ztrát nepfejímá ministerstvo vojenství nizádné zodpovednosti. Za zupeflnosc i dokladnoác przedruku list s trat Ministerstwo wójny nie przyjniuje zadnej odpowiedzìalmsciy MkïCÎOpcïBO BiÜlLH lie JipiÜlHMHG IIÏÎIKOÏ BÍ,T,BÍtiaJll>HOCTM 3a nOBHÖXy i üipíliOTL lii^uMTOlv JIIiüT ytpai. Za potpunost i ispravnosfc üreStamp&yanja popisâ gubitaka ne preuzima ratno ministarstvo nikakve odgovornosti. Pentru complejámea si corectítatea listelor de pici dori reproduso, ministorul de lásboiu nu ea asupra sa ilici un U de rezpónzabilitate. Za popolnost in pravilnost ponatiskov seznamkov izgub ne prevzcma voj no miniati stvo nikakrsne odgov, rnesti. Za správnost a pravdy piidruku tejto ztratnej listiny nevezme vojensko núnhtedum áiadni zodpovcdnes>. Por li compitezza ed esattezza della ristampa della lista delle perdite il Ministero della guerra non assume responsabilità di soru. e - * ' Verlustliste ausgegeben am Veszteség lajstrom kiadatott Seznam ztrát vydany Lista stmt ^vydana dnia JIncTa j TpaT Bimana .imH