72 da Seppö d'Mirzl g'fragt, Seit a ihr sei Load hat g'klagt, Moan i schier, 's is böffa worn, 'n Mirzl hat sei Doctan g'rath'n. Siegt ma'n nimma umastehn, Thuat a nimma gar so lehn? — Bo da Arwat, is 's a Freud, wier's eahm vo da Ljänd wögeilt. A sei Baua geingt'n^ g'recht: Gibt not glei wo so an Knecht. Kimmt da Samsta awa an, Ast'n wird's a wandasman. Ueba Stiegln, üba Stög Führt'n äst sei hoamlö Mög; Führten mit'n durign Wald; Bon 'n kloan Häusal macht a L^alt. Klopft scheu stad bon Fensta an: „Mirzl, Herst not, schläfst denn schau?" Jt feige. 2 lobt.