70 Ja Mb 's Oierröl. „ ßäzxi ma, Mirzl/ beit ma; Mecht da ebbas sagn. — Muaß dö, häd dö lang schan Um gar wichtög's z'fragn." — „Las nu Sepxö," las nu, Hab nöt lang dawei; Hast ma ebbas wichtiges, Laf nu, sag's nu glei. Brauchst an Rath an thoian,^ Gib d'an herzlö gern; Hast ma ebbas Freudiges! Laß mi nöt z'erst sterbm." — „Grüeß Gott, Mirzl!" „Grüeß dö Na was hast denn z'sag'n?" „Lbbs! i kan's alloan schier, Gar nrmma recht datrag'n." - \ Marie. 2 theuer.