wann ig's üopaffat; war derta koa Gfpoas, - - L^an a rna denkt, awa freilö grad denkt, weil i af spat nu bon Rartnan bi g'hängt. — Z'erst a weng g'sunga und aft wie's schau is, G'sunga und trunga und g'spielt aft ganz gwiß.— wier i aft zahln will, kreuzsaparawalt! Bring i kam d' Aöch^ zsam, i derta a Gwalt. — wanns oan nöt mag, mag oaiis thoan was da wölt, Han boir an Rreuza achtzig Gulda vospielt. — Derta nu moan i, i geh nu ins Thal. — Awa wanns tratzt/ tratzt's oan schau iibarall. — Kam a ntt anmeldt, zweng was daß i da, Lacht dö broat Schmiedin und soat: „Gaht nix a. — vor a paar Stund Han igs Aaibö und Aalbm Um hundat Gulda vokaft; hätt da g'falln." — „Bfüet dö aft," sag i, und drah mi gach^ an. — 's Geldl dahi und nix habm nu daran, Als wann i hoamkimm an Veslskrawai;^ Da sollt oan 's Furtgehn und 's Rüchhandln frei. Hundat mal b'Haupt ig's drum, was i itzt ftig: „'S Gviehgat in Wald bleibt für d' Menschn a plag. — 1 Betrag zur Begleichung der Zeche. 2 reizen, verfolgen. 3 zäh. 4 lautes Gezänke.