44 Man Rath hat kam da Roda ghert, Aft b'füet a sö und roast, L^at sö um d'Räuspan nimma gscherrt^ Und was bedeut, was 's hoaßt. — Furt is a in oan Saus und Braus, I woaß nöt, ob a g'lacht Und ob a nöt an: End nu z'Haus Sei Testament hat g'macht. — \ kümmert.