42 Du awa inet, schier hat's tut gfchröckt, Dös hat's tuet Löbm nie göbin, 0a Häufpan hat bö attba bäckt, Daglangt bö anba öbnt. „Du Nachbaur." sagt ba Döbemtau Ganz floanlaut, völli g’äugft 1 „Du, Nachbaur, schau bas bößa an Unb sag ma's, auf was beugst." — „Auf was i benk, i soat bas gern. — L^an benkt auf b'heilo Schrift: Das b'Stern von ^ttntnö fallat ment, wann's Lnb bet rvelt eintrifft. Hub b'funba Zoacha ment tuet fehng, Gahts ebbas b'sunbas a, — Do in ba Schrift halt brinat stebng, Af bö i benkt itzt Han. —" „Unb i," foat aft ba Döbamatt „A i sag, was i benkt Unb Nachbaur her tut et meng an, 3 Han glei mteba g'hängt. — \ voller Angst, bange.