40 Umsinst awa is 's, Denn was g'schehng is, is thau, Koa Bresal/ koa kloans Kannst nn anbeut bavan. So Han a ma benkt, So kunt's hoaß'n ba obin, Unb i moan, gar so weit k^at's mi a nöt betrogn. — X Theil.