37 ^)tii Himinö da obm Schau i gar so gern an. — Xilei Aehl hat gsoat, Ls steht ollahand* dran. — Mir selm schan is g'wön, I Han ollahand g'sehng, Lhan g'lösn und g'roath^ Tag und Nacht, d'ewigst Tang. A nieda kann's lösn, Awa nöt a nied's sagn; A nieda vosteht Nöt dö bsundaling Fragn. — Mir is 's, i vosteh's Und koan's beutst gnue sagn tvas für bsundalö Zoacha Da fjtmmö thuat tragn. — \ Allerlei. 2 nachgedacht, gerechnet.