32 tmos. ( Jjls 's spat schon, habm's Bet g'länt, Sand dö Kloan in da Ru ah, Jagln^ d'Frösch in da Lagga,^ Geht zun Menschal da Bua, Aft sammöln sö d'Diandln. Dö nu z'lab^ zun an Schatz, Bon Ahl in d'Stubö, — L^at a nied's schon sän Platz. — Und d'Ahl vozählt aft, Lost eahnr gar so gern zua, Bringt oll's so schen fiira, Moanst, du Herst da nöt gnua. — wanns anhöbt: „Amol," Und „ainol, ja is 's g'wön," Ast Herast a Mäusal, wann oans lafat, aftrön. — 1 quacken. 2 Lache, Ceich. 3 zu jung, zu schwach.