25 % auf'n Bero, obm af da Heb, Intn in Thal laht mei Uörsö bon See. Mitt'n in Wiesnan inta dö Bam, Zwier a kloansKindal lahts da, dös an Tram. Umadum ruahlö; 's Kind in da wiegn Kunt schier nöt ruahliga, freundliga liegn. Gahts a koan ewig'n Summa nöt da, Kimmt a dert sicher gnat oamal in Jahr. Zoigt a in's Land, bringt a Bleamön und Blüeh, Geht a, aft laßt a ins Oexföln grad schier. Friiehling und Summa und Hörigst ös drei, Sehng ma Enk kemma, ös g'freits ins ass Neu. Und äst in winta, Buam, is a Pracht: Spiegelblank's Eis äsn See, daß 's olls kracht. Ulauasöst g'frorn, 's geht da Lisstock, juchhe! wann i mei Uörfö sieg, jubölt nra Seel.