Schnadahüpfln. E^er sei ksoamat voracht/ Wer's voschachat? vokracht? wer sei Hoamat nöt ehrt, Is ka ^oamat nöt wert. Muaß oana um's G'scheidsei weit gehn aussa Land, Der hat sei g'scheid's GerfW hübsch kloa schon bonand. FindU oana sän Schatz nöt Dahoamtn in Gäu? Ast is a a Spitzbua Und vodeant a koa Wei. Bringt oana dö Bödn, Z'wier a herrischa Man, — Troat^ a 6olzschueh as Gass'n, Stehts eahin g'walti duimn an. l verachtet. 2 verhandelt. 3 vergeudet. 4 Talente. 5 Gau, Kreis Gegend. 6 trägt, geht er mit. r 2(