16 sioifji öriimt im Kalb! toifft drinat tut Wald, Mo da Saug so scheu hallt, Wo's so ruahlö so stad, Ivo koa Lüftal nöt waht, Ivo koa abratta 1 Schelln, Derfft da trauert in eahnt feint; Ivo koa Protz, wo koa Neid, Bua, da is a Freid. Z'toifst drinat im Ivald, Such an Platz, der da g'fallt. Aast a weh, aft geh hi, Es wird böffa unt di. — Is a Gnadnkaxelln, volaßt's untrösta sein. — Zwier a heiligö Tuell wirkt wunda dö Stell. - \ verschmitzter.