’s v ei gal hat sö g’röckt, t^at’s vögal afg’wöckt. Da Fink mit sau schlag, L^at’s g’schröckt aus’n L^ag. l)am d’Aeugaln afthan. Scfycm nimma alloan. rtebnmu 2 veigal dem blobm, ' Dat oan’s 's Köxfal asg’holnn. Mit an schneeweißn G'wandl A kloaz’rißn’s^ Mandl Hat ’s veigal glei büßt/ weil’n ’s Buff’ln so g’lust? Wie ’s dö Andan haben g’neißt/ Daß sö ’s Veigal not g’spreitzt/ Habm sö allsanda büßt, weil sö ’s Bussaln so g’lust. ii Mai. 2 Neben dem. 3 kleinzerissen. ^ geküßt. 5 gefreut. 6 gemerkt. 7 wehrt.