Recken, strecken. 2 pusten. 3 Nähe. Höcft 1 sö's ^erz in da Brust, Kriegt zum Singa a Lust. Stimmt an vögerl in Wald Lahnan Jauchza, daß's hallt, Daß's kloa Veigerl daschröckt. Geschwind sein Nachbaun afwöckt. Nöckt sö, grcmbt 2 sö und luegt, Ob's koa Grasal nöt druckt. Lost! - Koa Glöckal ob läuft In da Nahat/ da weit'. L^ert in Glöckaln eahn G'läut: Itzt is s'da, dö scheu Zeit: Lost an vögerln an Bah: Ja da Früehling is da!