85 ängstlr knozn f ollsand banand, als wann s' äsn Sitzfleisch Heahneraugn hättn. Wias Enns zua- kemman, gibts schan den erstn Anstand. A Mit- roasada fragt 's Nandl, was denn hinfahrt. „Af Wean!" fagts. „Da fahrn ma mitanand," moant a und lögt ihr gfpoaßhalba fei Hand af d' Kniafcheibn. Wia das da Hiasl stacht, kimmt eahm fchan d' Gall. „Sä," sagt a, „habn S'^ Eahna wo anders an, wann S' nöt guat fitzn!" „Na, na, na," röd dar anda dagögn, „wann i gwißt hätt, daß f so gspitzade Knia hat, hätt i eh nöt hinglangt!" Olls lacht und 's Nandl kriagt va laut« Schama a Gficht wia a glüatade Herdplattn. Z' St. Balta^ steign f' um dö zwoa; fö mögn nöt dableibn und da Hiasl schaut ban Aussteign nu amal af den angradign Kuntn z'ruck, als wann an mitn Augnan dastöcha wollt; abar der lacht netta dazua. Sö kräuln va oan Wagn in den anan, weils gern a gmüatlichas Platzl hättn, doh es nutzt nix, sö müassn si schan wreda wo einizwänga lastn. A junga Bursch ruckt glei und zoagat in Nandl das laar Banköck, goddakoat" für dih wa schan Platz da. 's Nandl zoicht schan d' Kittln z'samm, damits eahms nöt vafitzt, aba da Hiasl packts glei ba da 1 Haltens. — s St. Valentin. — 3 gewissermaßen.