357 Die Geschichte dér Wohltátigkeits- aktion des Regi ments. Die Heller begannen zu rollen und dér Bach schwoll zum Síromé an. Die Dreiund- zwanziger-Bakas, die Bácskaer wohlhabende Bürgerschaft, Militár- und Zivilbehörden stellten sich wetteifernd im Dienste dér Wohl- tátigkeit. Heute halt dér Waisenfond des Regiments schon über 150,000 Kronen. Die Idee zum Witwen- und Waisenfond lag im Bluthauch dér Luft, auf den Grab- kreuzen dér gefallenen Helden, im weithin hörbaren Schluchzen derWitwen und Waisen, im bittern Schmerz dér Bakas, die hund ért e ihrer Kamerádén ster- ben sahen. Dórt am Schlachtfeld musste sie geboren werden. Obst Glöckner schuf den Witwenfond im Dezember 1915 und die Mannschaft des Re¬ giments widmete dazu mit Freuden einen Teil i'hres Soldes. Diese Heller háuften sich bis Feber auf 3944 Kronen und begründeten, bei dér Zomborer Spar- kasse angelegt, den Fonds, dér seither infoige dér wetteifernden Opferwilligkeit des Ofíizierskorps und dér Mannschaft fortwáhrend anwachst und heute, von dér ganzen vermögenden Bürgerschaft des 23-er Ergánzungsbezirkes unterstützt, ein glanzendes Beispiel bietet vöm selbst- losen Verstándnis unseres Regiments und dér edelsinnigen bácskaer Bewohnerschaft. Schon beim Beginn hatte dér Fonds das Glück, dass neben den Sammlungen auch die wohltátige Verzinsung origineller Ideen in Aussicht genommen wurde und hiemit auch die schönsten Erfolge erreicht wurden. Unter diesen steht an erster Stelle die vöm Leutnant Josef Eugen Kun beim zweiten Bataillon im Feber 1916 am Schlacht¬ feld veranstaltete Effektenlotterie, welche bloss mit ihren Losen zu 50 Heller und alléin bei dem erwáhnten Bataillon fást 1000 Kro¬ nen einbrachte. Angeeifert durch diesen Ér¬ tőig, beschloss das Regiment die Abhaltung einer grossen Effektenlotterie mit 15,000 Losen zu einer Krone, dérén Ziehung am Az ezred jótékony-mozgalmának története. A fillérek megindultak és folyammá da¬ gadt a patak. A huszonhármas bakák, a bácskai jómódú polgárság, katonai és polgári hatóságok vállvetve sorakoztak a megindult akció mellett. Ma már az ezred árvaalapja másfélszázezer koronát túl¬ lépte. Magának az özvegy- és árvaalapnak az ötlete ott volt a vérszagú levegőben, az elhalt hősök keresztjein, az özvegyek és árvák mgsszehalló zokogásában, a baj társak szᬠzait meghalni látott bakák keserű fájdal¬ mában. És ott kellett megszületnie a harc¬ téren . . . *»’ [Glöckner ezredes teremtette meg 1915 decemberében és az ezred legénysége lel¬ kesen ajánlotta fel a zsoldjának egy részét az özvegy-árvaalapra. Ezek a fillérek februᬠrig 3944 koronára sza¬ porodva, a Zombori Takarékpénztárnál el¬ helyezve megvetették az alapot, mely azóta a tisztikar és legénység vetélkedő áldozat- készségével folyton növekedik s ma már az egész hadkiegészítő kerület tehetős polgár¬ sága által támogatva, ragyogó példáját adja a mi ezredünk és a bácskai nemes lakosság önzetlen megértésének. Már eleve szerencséje volt az alapnak, hogy a gyűjtések mellett -eredeti ötletek jó¬ tékony kamatoztatása is tervbe vétetett s így ezekkel sikerült a legszebb eredménye¬ ket elérni. Ezek közül legelső helyen áll Kun József Jenő hadnagy által a második zászlóaljnál a harctéren 1916 februárban rendezett tárgy¬ sorsjáték, mely a maga 50 filléres sorsjegyé¬ vel csupán az említett zászlóaljnál majdnem 1000 koronát jövedelmezett. Énnek sikerén felbuzdulva, az ezred egy 15,000 á 1 koronás sorsjegykibocsátásával rendezendő, nagy jó¬ tékony tárgysorsjátékot határozott el, mely¬ nek húzása 1916 augusztus hó 18-án tarta¬ tott meg. Ennek tiszta jövedelme körülbelül 5000 koronát tett ki. Kriegswohltaiigkeits-Lotterie ® des te. u. k. n/22 Feldbataillons zu Ounsten des* Witftven- und Waisenfonds des Regiments Original-Los Nr. ' '. f Ziehung am._ _ Preis 60 Heller. Dem Inhaberdicses Loses wird dér darauf ent/atlende Gewinrt, gégén Riickgabe des Orfgtnál-Loses ausgezahlL Dér fiewinn-Anspruch erlischt zu Gunsten des Wittwen- und Waisenfonds, falls das Los innerhalb einer Woche nádi dem Ziehungstuge nicht vorgezetgi wird. Feidpost 105, Február 1916. fosef Eugen Kun, U. LoUeriegrtindef Kűri Philipp, Major Balaillonskommandant Ein Los dér Kriegswohltátigkeits-Lotterie des II/23. Feldbataillons. A II/23. zászlóalj táborban rendezett jótékony sorsjátékának sorsjegye.