Schneeschaufeln auf dér Zborower Strasse. — Hólapátolás a Zborow felé vezető úton. Das Soldatenmaterial des k. u. k. Inf.-Reg. No 23. Dér Weltbrand entflammte und mit Be- geisterung eilten die Söhne dér Bácska unter die Fahne des ioojáhrigen Regiments «Mark- graf von Baden» in Zombor. 10.000 Mann des Aktiv- und Reservestan- des des Ergánzungsbezirkbereiches Zombor folgten dem Allerhöchsten Mobilisierungsbe- fehle Sr. M. ohne Ausnahme : Magyarén 40 %, Deutsche 40 %, Bunyevaczen und So- káczen 13% und Serben 7%, allé treue Söhne des Vaterlandes, strömten sie zu den prásentdienenden Brüdern und Kamerádén zűr Beschirmung des Thrones, zűr Verteidi- gung des heimatlichen Bodens. Das Bewusstsein, die höchste Pflicht des Soldaten zu erfüllen, beseelte sie allé gleich und führte die Söhne des Erg. Bez. Bereiches Zombor ohne Unterschied dér Religion, den Nationalitát und dér Sprache auf das Féld dér Éhre : zu kámpfen und streitén, siegen oder zu sterben, für Gott, ífönig und Vaterland! Und wieder erscholl dér Ruf dés obersten Kriegsherrn und rief den erweiterten Land- sturm unter die Waffen. 12.000 Landsturmmánner des Ergánzungs- bezirks-Bereiches Zombor griffen zu den Waffen, Férné noch von dér Grenze unserer Lei- stungsfáhigkeit, von dér Erschöpfúng unse¬ rer Kráfte, harren noch Junge und Alté auf einen Ruf unseres vielgeliebten Herrschers, damit auch diese ihren Anteil nehmen an dér Erringung des Sieges, welcher eine glorreiche Zukunft im Frieden sichern soll. Hauptmann Árpád Répászky. A cs. és kir. 23. gyalogezred katonaanyaga. Kigyulladt a nagy tűz és Bácska fiai lel¬ kesedéssel siettek a bádeni őrgróf százéves ezredének zászlaja alá, Zomborba. A zombori hadkiegészítő kerület tényleges és tartalékos állományából 10.000 ember kö¬ vette a legfelső hadúr mozgósítási parancsát : 40% magyar, 40% német, 13% bunyevác és sokác, 7 % szerb. A derék fiúk a tényleges idejűket szolgáló testvéreikhez és baj társaik¬ hoz csatlakoztak, hogy ellenséges világgal szemben megvédjék a trónt és az édes hazai földet . . . A vallás, a nemzetiség és nyelvkülömbség ellenére is mindannyian átérezték a katona legelső kötelességét, melynek teljesítésére a zombori hadkiegészítő irányította őket a be¬ csület mezejére : harcolni és küzdeni, győzni vagy meghalni Istenért, az uralkodóért és a hazáért! A legfelső Hadúr hívó szava ismét elhang¬ zott és a népfelkelést szóllította fegyverbe. Apa és fiú küzdöttek egyesült erővel, elkese¬ redetten és gyűlölettel az új álnok, alatto¬ mos ellenség ellen. A zombori hadkiegészítő kerület 12,000 népfelkelője ragadott fegyvert harcolni a birodalom északi és déli határain, ellenséges területen. Teljesítőképességünk határaitól még mesz- sze vagyunk, ép úgy, mint erőink kimerülé¬ sétől. ifjú és öreg egyaránt lesi uralkodónk hívó szavát, hogy részese legyen a győze¬ lemnek, amely Ausztria-Magyarországnak és hű szövetségeseinek dicsőséges jövőjét ala¬ pozza meg. Répászky Árpád százados.