Árztestab des Res.-Spitales in Zombor. A zombori tartalék¬ kórház orvosi kara. Dér Militár-Sanitátsdienst in Zombor wáhrend des Weltkrieges. A zombori katonai egészségügyi szolgálat a világháború alatt. Von Oberstabsarzt I. KI. Dr. Wilheim Benedikt. írta: Benedikt Vilmos dr. I. oszt. főtörzsorvos. Soeben erteilte dér Höchstkommandie- rende den Befehl zum Angriffe des Feindes. Wie ein Mann setzen sich die grossen Heeres- massen in Bewegung, um das gestellte Ziel nach besten Kráften zu erreichen. Auch das herrliche Infanterieregiment No. 23, das sind die bravexi und tapferen Söhne dér Bácska, sind darunter. Rechts und links explodieren Gránátén — rechts und links fallen Kamerádén . .. Dér eine verwundet, dér andere Tót, — das ist Bestimmung . . . Die Regimenter stürmen immer weiter vor und vor, um den ins Vaterland eingedrungenen Feind zu ver- treiben . . . Nun ist dér Zeitpunkt des auf- opfernden Eingreifen dér Árzte und dér Sanitátsmannschaft gekommen. Die erste árztliche Hilfe am provisorischen Hilfsplatz findend wird dér Verwundete mittels. dér vorhandenen Transportmittel weiter geschoben, bis er endlich mit einem Krankenzug im sogenannten Hinterlande in einés dér verschiedenen Spitálern ver- bleibt," und wo eigentlich erst die ordnungs- mássige, streng nach medizinischen Regein vorgeschriebene Behandlung, unbeeinflusst durch die Kriegsereignisse, fortgesetzt wird. Dem leicht erklárlichen, heissen Verlan- — — —■ A főparancsnok elrendelte az ellenség megtámadását. A nagy tömegek mint egy ember mozdultak meg, hogy a kitűzött célt a lehető legjobban megvalósít¬ hassák. Köztük a kitűnő 23. gyalogezred, Bácska derék és vitéz fiai. Jobbra és balra csapkodnak a gránátok és robbanó lövegek — jobbra és balra hul¬ lanak a baj társak... És ekkor következik az orvosok önfeláldozó hadi munkája. Miután a sebesült az első segítséget meg¬ kapta, a kéznél lévő ideiglenes szállítási eszközökkel tovább viszik, amíg végül egy kórház vonattal valamely kórháznak átadják az úgynevezett Hinterlandban. A rendszeres, szigorúan az orvosi rendelkezések szerint előírt kezelést, amely teljesen független a háború eseményeitől, tulajdonképen csak itt kapja. A sebesültek forró kívánsága — és ez könnyen érthető is — hazájukba jutni és gyógyulásukat ott bevárni. A hadügyminisz¬ térium átértvén ez óhajt, úgy rendelkezett, hogy a beteg, vagy hozzátartozói kívánságára az ilyfajta kérelmet lehetőleg teljesítsék. A zombori tartalékkórház számos esetben tett hasonló értelemben pártoló előterjesz¬ tést a cs. és kir. 23. hadkiegészítő kerületnek