Versammlung rekonvaleszenter Offiziere in Budapest. —* Üdülő tisztjeink#Budapesten. A káderirodában. A magyar katona még az irodában is a kötelességteljesítés mintaképe. Napról-napra gyönyörű példáját látjuk az odaadó munkának a pótzászlóalj-segédtiszti irodájában, hol lázas te¬ vékenységgel dolgozzák fel a pótzászlóalj tete¬ mes ügyforgalmát Major Rezső főhadnagy zászló¬ alj segédtiszt személyes vezetése és felügyelete alatt. Major főhadnagy— súlyos sebesülése foly¬ tán ezidőszerint harctéri szolgálatra alkalmatlan — 1915 május hó i-én vette át felelősségteljes hivata¬ lát elődétől, az e minő¬ ségben is kivált Schüller Lajos főhadnagytól (ez¬ időszerint százados). Az egész pót zászlóalj szel¬ lemi munkája összponto¬ sul a zászlóalj segédtiszt kezében s talán nem sértjük meg vele Major főhadnagy szerénységét, ha e helyütt is elismer¬ jük azt a rátermettséget és odaadást, mellyel az elvégzett munka ellen¬ őrzését és felülvizsgála¬ tát is teljesíti. A zászlóalj segédtiszti irodájában rajta kívül 16 ember végzi a folyó ügyeket. A második nép¬ Generalmajor Ottó von Gössmann eingeteilt beim Militárkommando in Budapest. Inspiziert die Ers.-Baone und kontrolliert auf Grund seiner Fronterfahrungen die Ausbildung. Gössmann Ottó vezérőrnagy a budapesti katonai parancsnokságnál beosztva. A pótzászlóaljak szemléjét teljesíti s harctéri tapasztalatai alapján ellenőrzi a kiképzést. felkelő osztályhoz tartozó, jobbára öt ven éves törődött emberek, vagy fegyverfogásra alkalmatlan fiatalabb korosztályúak látják el a horribilis munkát, reg¬ gel 7 órától este 6 óráig vasár- és ünnepnapot sem véve ki. Reggel megkezdődik az iktatás (Exhibitenfüh- rung). Erről egy kis fo¬ galmat adhat az, hogy a napi posta: különböző jelentések, beadványok, kérvények, felmentések, felülvizsgálatok, előlép¬ tetések, kimutatások stb. stb. 120—150 darabot tesz ki. Ezek elsősorban az iktatók kezeibe kerül¬ nek, kik megfelelő ikta¬ tás után az illető szak¬ előadóknak adják át el¬ intézés végett. A másik jelentékeny és nagy munkával járó ága az iroda munkájᬠnak az állományvezetés (Standesführung), mely békében az ezredsegéd- tiszti iroda hatáskörébe tartozik, de most a pót¬ zászlóalj segédtiszti iro¬ dája látja el. . A 23. gyalogezred je¬ lenlegi állománya, mely többszöröse a békeállo¬ mánynak s ez maga is