Die Rolle des Ersatzbataillons im Weltkri ege¬ in dieser grossen Zeit des Krieges, den einstens die Weltgeschichte als den Giganten- kampf Europas den kommenden Geschlech- tern schildern wird, nehmen allé Schichten dér Bevölkerung unseres schönen und grossen Vaterlandes regsten Anteil; habén doch die meisten ihre Söhne, Gatten, Váter, Freunde oder Bekannte auf einem dér Schlachtfelder draussen vor dem Éeinde, oder in tátiger Mithilfe an dér Ergánzung, Kriegsvorbereitung und Erhaltung dér gros¬ sen Armee. Daher dürfte nachstehendes Werk, welches dér Wohltátigkeit gewidmet ist, und speziell die Heldentaten dér Bácskaer Söhne in diesem grossen Kriege schildert, bei allén Bewohnern dieses schönen Landstriches ge- wiss die beste Aufnahme und Verbreitung íinden. Nicht jedem ist das Glück gegönnt mit dér Waffe in dér Hand, auf dem Felde dér Éhre fürs Vaterland zu kámpfen, viele mussten infoige Verwundung oder Erkran- kung vorzeitig, manche für immer das Schlachtfeld verlassen. Allé diese vöm Solda- tenschicksal getroffenen — etliche kaum genesen — habén sich die hehre Aufgabe gestellt, emsig und unverdrossen an dem grossen Werke dér Befreiung unserer Monarchie vöm Eisenring dér Feinde weiter zu arbeiten, indem sie sich die Heran- bildung dér unter die Fahnen freiwillig eilenden oder gerufenen Wehrpflichtigen zu Soldaten zum Ziele setzten. Dieser stillen, emsigen Arbeit in dér Heimat, beim Ersatz- bataillon, dem unersohöpflichen Reservoir A pótzászlóalj szerepe a világ¬ háborúban. A világháború véres napjaiból, melye¬ ket — mint Európa gigászi harcát — csak a történelem lesz hivatva késő unokáink előtt méltóan lefesteni, — a mi nagy és szép hazánk lakosságának minden rétege dere¬ kasan kivette a maga részét. Hiszen minden¬ kinek van valakije : apja, fia, férje, barátja vagy ismerőse, aki katona. Mindenkinek van valakije, ha nem is a harctéren az ellenség előtt, de valahol a hadseregkiegészítés, a háborút előkészítő munkálatok vagy'dicső hadseregünk fentartása körül tevékenyen munkálkodók között bizonyosan . . . És épen ezért kell ennek a műnek, amely a jótékonyság jegyében született és kivált¬ képen Bácska fiainak hőstetteit örökíti meg, a nagymultú vármegye minden lakója előtt feltétlenül a legjobb fogadtatásban része¬ sülnie és nagy elterjedést elérnie. Nem mindenkinek adta osztályrészül jó¬ szerencséje, hogy fegyverrel a kezében a harctéren, a becsület mezején harcolhasson. Hánynak kellett hősi csatán nyert sebesülése vagy a szolgálat teljesítése közben szerzett betegsége folytán egyelőre, — sőt örökre is soknak, — ott hagyni a csaták mezőit. És a katonasorstól sújtottak valamennyien — sokan még meg sem gyógyulva — komoly feladatuknak ismerték, hogy a monarchiᬠnak az ellenség vasölelésétől való meg¬ szabadításán tovább is munkálkodjanak. E kötelességüknek akként feleltek meg, hogy a zászlaink alá részben önként sereglő, ré¬ szint behivott védköt élesekből katonákat nevelni önként jelentkeztek. Erről a csendes, önzetlen munkáról szólnak elismeréssel e