Zwanzig Monate wáhrt nun das ungeheure Ringen! Zwanzig Monate des grössten und furchtbarsten Krieges, den die Menschheit je erlebt hat, liegen hinter uns! Damit auch zwanzig Monate für unmöglich gehaltener Erfolge, stolzester Siege und glánzender Triumphe ... Endloses Ringen und Kám- pfen! Tód und Vernichtung! Zerstörung auf Zerstörung! . . . Welch tiefe Furchen und blutige Wunden gruben moderné Waffen und Kriegsnot béréits zwei Jahre ins zuk- kende Antlitz dér Kulturmenschheit ? . . . In diesem Aneinanderschlagen, in diesem Aufbauen und Wiedervernichten, in diesem weltumspannenden Titanenkampf, wo sich physiche Kráfte und geistige Überlegenheit mit einander messen, setzen Millionen Mán- ner und Jünglinge für Gott, Kaiser und Vaterland ihr Leben ein. Von den Kinderspielplátzen, von dér Schulbank, von dér Arbeit schweifen die Gedanken dér Daheimgebliebenen hinaus ins unermessliche Schlachtengetümmel, zu den stürmenden Linien, in die Schützen- gráben, wo die Edelsten und Bravsten mit ihrem Todesmut Herd, Vaterland und Zu- kunft verteidigend eine unübersehbare Zahl von glánzenden Erfolgen zeitigten, Tatén von strahlender Ethik und Grösse voll- brachten, welche die Nachwelt noch in fer- nen Jahrhunderten bewundern wird. Diese welthistorischen Kámpfe forderten auch von unserem Regimente einen harten Tribut an Gut und Blut. Die glánzenden und ruhmvollen Heldentaten dér 23-er ha¬ bén ihrem engeren Vaterlande, dér Bácska, Würde und Hoheit verliehen. Húsz hónapja tart az iszonyatos mérkő¬ zés .. . Az emberiség legfélelmesebb és leg¬ nagyobb háborújának véres húsz hónapját éltük át, ezzel szinte lehetetlennek tartott eredményeket, büszke győzelmeket, ragyogó diadalokat adatott megérnünk .... Végnélküli küzdelem és harc . . . Halál és megsemmisülés . . . Pusztulásra újabb pusz¬ tulás ... A kulturemberiség vonagló arcába mélységes barázdákat vont az öldöklések annyi modern fegyvere, a háború kínos ínsége .... És ebben a nagy összecsapásban az építés és újrarombolásban, ebben a vilᬠgot átfogó titáni küzdelemben, melyben a fizikai erő mérkőzik a lélek erejével, férfiak és ifjak milliói életükkel állanak az ellenség¬ gel szemben Isten, Király és a Haza szent nevében. A játszó gyermekek, az iskolába járók, a munkában izzadok, az itthonmaradtak gon¬ dolatai szállnak át a légen, a mérhetetlen távolban zúgó harcizajon át a küzdők sorai¬ hoz, a lövészárokban harcolókhoz, oda, ahol a nemes és derék vitézek halálmegvetéssel védik hazájukat, övéiket, ahol ragyogó ered¬ ményeket vérrel csikartak ki, ahol még a késő századok csodálatát is megérdemelték a hősök glóriás tetteikkel. . . .... A világhistóriai küzdelem a mi ezre- dünktől is kemény adót követelt vérben, vagyonban ... A huszonhármasok ragyogó és hősies haditettei örök dicsőséget szereztek Bácskának, az ezred szűkebb hazájának . . . Ezekről a hősökről sohasem lehet eleget beszélni. Dicsőségüknek nem elég a hideg kőből emelt emlékoszlop, hanem méltók arra,