Full text: Kriegs-Album des k. u. k. Infanterie-Regiments No 23 / HADIALBUMA A CSÁSZ. ÉS KIR. 23. GYALOGEZRED

Versammlung rekonvaleszenter Offiziere in Budapest. —* Üdülő tisztjeink#Budapesten. 
A káderirodában. 
A magyar katona még az irodában is a 
kötelességteljesítés mintaképe. Napról-napra 
gyönyörű példáját látjuk 
az odaadó munkának a 
pótzászlóalj-segédtiszti 
irodájában, hol lázas te¬ 
vékenységgel dolgozzák 
fel a pótzászlóalj tete¬ 
mes ügyforgalmát Major 
Rezső főhadnagy zászló¬ 
alj segédtiszt személyes 
vezetése és felügyelete 
alatt. Major főhadnagy— 
súlyos sebesülése foly¬ 
tán ezidőszerint harctéri 
szolgálatra alkalmatlan — 
1915 május hó i-én vette 
át felelősségteljes hivata¬ 
lát elődétől, az e minő¬ 
ségben is kivált Schüller 
Lajos főhadnagytól (ez¬ 
időszerint százados). Az 
egész pót zászlóalj szel¬ 
lemi munkája összponto¬ 
sul a zászlóalj segédtiszt 
kezében s talán nem 
sértjük meg vele Major 
főhadnagy szerénységét, 
ha e helyütt is elismer¬ 
jük azt a rátermettséget 
és odaadást, mellyel az 
elvégzett munka ellen¬ 
őrzését és felülvizsgála¬ 
tát is teljesíti. 
A zászlóalj segédtiszti 
irodájában rajta kívül 
16 ember végzi a folyó 
ügyeket. A második nép¬ 
Generalmajor Ottó von Gössmann 
eingeteilt beim Militárkommando in Budapest. 
Inspiziert die Ers.-Baone und kontrolliert auf 
Grund seiner Fronterfahrungen die Ausbildung. 
Gössmann Ottó vezérőrnagy 
a budapesti katonai parancsnokságnál beosztva. 
A pótzászlóaljak szemléjét teljesíti s harctéri 
tapasztalatai alapján ellenőrzi a kiképzést. 
felkelő osztályhoz tartozó, jobbára öt ven 
éves törődött emberek, vagy fegyverfogásra 
alkalmatlan fiatalabb 
korosztályúak látják el 
a horribilis munkát, reg¬ 
gel 7 órától este 6 óráig 
vasár- és ünnepnapot 
sem véve ki. 
Reggel megkezdődik az 
iktatás (Exhibitenfüh- 
rung). Erről egy kis fo¬ 
galmat adhat az, hogy 
a napi posta: különböző 
jelentések, beadványok, 
kérvények, felmentések, 
felülvizsgálatok, előlép¬ 
tetések, kimutatások stb. 
stb. 120—150 darabot 
tesz ki. Ezek elsősorban 
az iktatók kezeibe kerül¬ 
nek, kik megfelelő ikta¬ 
tás után az illető szak¬ 
előadóknak adják át el¬ 
intézés végett. 
A másik jelentékeny 
és nagy munkával járó 
ága az iroda munkájᬠ
nak az állományvezetés 
(Standesführung), mely 
békében az ezredsegéd- 
tiszti iroda hatáskörébe 
tartozik, de most a pót¬ 
zászlóalj segédtiszti iro¬ 
dája látja el. . 
A 23. gyalogezred je¬ 
lenlegi állománya, mely 
többszöröse a békeállo¬ 
mánynak s ez maga is
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.