Goobi viewer

[Abb.]: Belegschaft der Maschinenfabrik Hötzeneder um 1910